X
nome * enderezo electrónico * enderezo postal concello teléfono * mensaxe *
adxunto
código de seguridade *
imaxe de seguridade
cambiar código
* campos obrigatorios
mércores, 25 de novembro de 2020

pesquisar

subscrición

recibirá vía e-mail toda a información de interese
sitios de interese

Anova - Irmandade Nacionalista

14 de xullo de 2012

Web provisoria da ANOVA - Irmandade Nacionalista, constituída o pasado sábado 14 de xullo en Compostela e recollendo logo de 223 anos os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade da Revolución Francesa.

ir ao sítio...

SLG

A toxicidade en persoas e fauna das fumigacións aéreas da Xunta

ir ao sítio...

Liga Estudantil Galega

Liga Estudantil Galega

ir ao sítio...

Terceira Carta às Esquerdas

Interesante artigo de Boaventura de Sousa Santos

ir ao sítio...

Mocidade Irmandinha

Grupo de Traballo de Mocidade do EI

ir ao sítio...
ver máis sitios de interese...
DO ENCONTRO comunicacións

O BNG pertence á sociedade galega

25/11/2011

 
O BNG pertence a toda a sociedade galega


No Encontro levamos moito tempo a debullar cales serían os criterios a as medidas precisas para refundar o BNG, cremos que ten que ser un traballo colectivo de todas e todos os que integramos o BNG, pero si unha das premisas que debe ter o novo BNG é a súa apertura á sociedade entendemos que tamén debemos escoitala se estamos a falar dun instrumento político que pretendemos sexa para maioría da sociedade galega.

Nós temos as nosas ideas que a seguido imos referir moi sucintamente pero gustaríanos coñecer que pensades ao respecto e novas ideas para o mesmo fin: un BNG renovado e útil á sociedade galega. Agardamos as vosas opinións e aportes en info@encontroirmandinho.orgA nosa proposta


Galiza precisa un referente político no que confiar


Nesta XIII Asemblea Nacional é prioritario refundar o BNG. O desgaste e desvirtuación que tivo ao longo destes anos fan necesaria unha refundación que poña á nosa organización en condicións de afrontar os novos retos e de asumir ser ese novo referente político que represente á inmensa maioría da sociedade galega que o precisa con urxencia.


Refundar


O BNG precisa reatoparse cos principios fundacionais da Asemblea de Riazor. Trátase de facermos, á luz do ano 11 do século XXI, unha relectura dos Principios que conduciron a unha unidade do nacionalismo que durante 15 anos permitiu avanzar porque levamos á práctica aquilo de que “é máis o que nos une que o que nos afasta”.


Sabemos que a Galiza de hoxe ten mudado moito dende 1982. O peso relativo do campesiñado ten minguado polas políticas de case exterminio e etnocidio do mundo labrego, e na súa medida tamén do mundo mariñeiro. O mundo do proletariado ten mudado, enfraquecido e fragmentado como consecuencia das múltiples e destrutivas 'reconversións' industriais, a terciarización da economía, a precarización do emprego e as sucesivas contrarreformas dos dereitos laborais e sociais. No ámbito empresarial tamén se produciron mudanzas para peor na estrutura e a propiedade do capital, co avanzo na penetración dos monopolios transnacionais de matriz foránea e a absorción ou aniquilación de grupos industriais e institucións financeiras autóctonas, convertendo á inmensa maioría das empresas galegas en empresas asalariadas.


Porén, os principios políticos fundacionais do nacionalismo galego contemporáneo seguen a ser os mesmos e plenamente valedeiros, na medida en que recollen obxectivos estratéxicos non acadados (soberanía do pobo galego como único xeito de autentica democracia, anti-monopolismo, anti-imperialismo, anticolonialismo, antimilitarismo a prol dunha paz mundial), e mesmo están máis vixentes ca nunca e impóñennos hoxe a necesidade de inserírmonos na loita por un cambio sistémico que está a se acometer por redes mundiais de movementos sociais altermundistas e anticapitalistas, e mesmo tamén por diversos estados da periferia do sistema.


Nese contexto, as mudanzas na estrutura social galega non fan menos necesaria a unidade do nacionalismo, mais esíxennos que dende a pluralidade sexamos quen de acoller as diversas lecturas do proxecto común de liberación nacional e social de Galiza. Ningunha clase ou fracción social está hoxe en condicións por si mesma de ofrecer un proxecto válido para a maioría da sociedade e, pola contra, a inmensa maioría social está a padecer a tiránica ditadura dos poderes financeiros e a recolonización de Galiza como nación sometida e espoliada.


 • Galicia é unha nación

 • Democracia

 • Anti-monopolismo e intereses populares

 • Auto-organización

 • Galicia e o colonialismo

 • Anti-imperialismo

 • Paz mundial

 • Modelo social (ao servizo das clases populares e do País)


Son os Principios Fundacionais máis vixentes ca nunca e que non debemos converter en meros enunciados ocos.


Rexenerar


O decurso dos anos levou ao BNG a unha dexeneración da estrutura e da convivencia internas que fai imprescindíbel unha rexeneración que pasa por dar novo pulo aos Principios Organizativos tamén fundacionais:


 • Democracia

 • Carácter asembleario

 • Pluralismo político

 • Maiorías e minorías

 • Liberdade de expresión

 • Dereito á discrepancia pública

 • Estruturación territorial


Só asumindo as responsabilidades políticas desta dexeneración e unha reflexión honrada e seria de todas e todos pode devolver ao BNG a súa primixenia capacidade de traballar cooperando, de respecto mutuo e de servizo ao Pobo que xustifica a nosa existencia. Fora ambicións persoais, miserias cotiáns e rutinas burocráticas.


Medidas orgánicas


As seguintes propostas e medidas son necesarias para a rexeneración da democracia no BNG:


 • Supresión do sistema de delegados/as que so poderá ser modificado no futuro por unha maioría cualificada de 2/3 dos membros do BNG.

 • Todo o poder para a Asemblea Nacional. Dar máis peso político aos membros do CN elixidos na Asemblea Nacional. Os representantes de Partidos, organizacións e colectivos, e representantes Comarcais serán membros do CN con voz e sen voto para non alterar a representación directa da Asemblea Nacional.

 • Os representantes de designación para os consellos locais e comarcais participarán con voz pero sen voto para non alterar a representación directa das asembleas correspondentes.

 • O control e supervisión do censo e das actividades financeiras do BNG e contorna concernente estará, a maiores da administración da organización, a cargo dunha comisión plural de persoas de total discreción e coas debidas garantías de protección dos dados. Esta comisión actuará perante os órganos de dirección a petición destes ou por propia iniciativa.

 • Redimensionamento do persoal de administración que traballará ao servizo de todas/os e adaptada ás necesidades e posibilidades ordinarias da organización.

 • Aplicarase a limitación nas institucións a dous mandatos desde que foi aprobada.

 • A inexistencia dun traballo previo ou unha saída laboral particular prevista aos cargos institucionais nos será desculpara para xustificar os “políticos profesionais”.

 • Evitarase a acumulación actual de representación institucional e “liberados” para o caso da militancia nalgunha das forzas políticas integradas.

 • En aras do pluralismo consubstancial ao BNG, e en evitación de “Santas Inquisicións”, a opinión congruente e razoada dunha minoría en exercicio da liberdade de expresión e do seu dereito á discrepancia pública recoñecida nos principios políticos non poderá nunca ser considerada bloqueo ou boicot ás decisións maioritarias.

 • As persoas que asuman cargos de responsabilidade orgánica deberán ter un recoñecemento interno e público contrastado e de grande aceptación.Recuperar


Hoxe hai máis “BNG” fóra que dentro: a conversión paso a paso do BNG nunha formación política convencional provocou a conseguinte perda de apoio de sectores progresistas e galeguistas da sociedade e de moitos nacionalistas activos anoxados por políticas sectarias dos últimos anos, que non só provocaron un descenso sostido de apoios sociais e electorais senón que remataron por castrar ao BNG e incapacitalo para comprender á nación á que pretende representar. A incomprensión verbo das mobilizacións dos 'indignados' que a dirixencia do BNG nin entende nin quixo entender, malia que os obxectivos coincidan amplamente con reivindicacións históricas do BNG, ou a guerra sectaria aberta contra o SLG, son dous exemplos claros desta deriva cara a homologación coas peores eivas das forzas políticas convencionais e para soster o profesionalismo político que nos últimos anos adoptou.

Os novos xeitos necesarios para facer política de esquerda nestes tempos, e a recuperación do rol do BNG como instrumento ao servizo da nosa Terra fan preciso un proceso de apertura aos nacionalistas que están fora e á sociedade civil na que están a agromar movementos de rebeldía cívica e emancipación social. Isto só será posíbel cunha recuperación da credibilidade que só se dará se o BNG se “refunda” e “rexenera”. É imposíbel recuperar a confianza para un BNG que non dea signos inequívocos de ter aprendido a lección.A refundación como proceso


A refundación, a constitución dunha unidade nacionalista incluínte, non remata no acto de clausura dunha asemblea nacional exitosa. A refundación é unha andaina a continuar inmediatamente despois abrindo un proceso incluínte que incorpore a todos os grupos e sectores sociais que asuman os principios políticos da fronte.

voltar arriba

©  Encontro Irmandiño, 2011
Apartado de Correos 356  |  15010 A Coruña
aviso legal